preloader
Na właściciela i zarządcę budynku prawo budowlane nakłada cały zbiór obowiązków dotyczących utrzymania go we właściwym stanie technicznym i estetycznym. Podczas użytkowania nie można dopuścić do dużego pogorszenia określonych właściwości użytkowych oraz sprawności technicznej. Każde przedsiębiorstwo musi zatem dokonywać okresowych przeglądów kominów, aby móc usuwać nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli. Kominy przemysłowe podlegają przeglądom, w skład których wchodzi:
1. weryfikacja wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli okresowej,
2. sprawdzenie zmian w przewodach spalinowych i kanałach,
3. sprawdzenie drożności przewodów kominowych,
4. ustalenie siły ciągu kominowego za pomocą atestowanego urządzenia,
5. weryfikacja czy istnieją jakiekolwiek nieprawidłowości mogące wywołać zagrożenie bezpieczeństwa mienia lub ludzi,
6. kontrola stanu technicznego kanałów, włazów, ław kominowych oraz innych elementów pod kątem ich ewentualnych uszkodzeń
Komeks sporządzi protokół przeglądu komina przemysłowego, który będzie załączony do książki obiektu budowlanego.
Wyróżniamy dwa rodzaje przeglądów kominów: roczne i pięcioletnie:
1. roczne: polegają na oględzinach i wizualnej kontroli konstrukcji kominów i zabezpieczeń przed korozją. Ten rodzaj przeglądu obejmuje również instalacje. Zakres prac jest uzależniony od rodzaju instalacji.
2. 5-letnie: polegają na szczegółowym przeglądzie stanu konstrukcji kominów pod względem wytrzymałościowym, wykonaniu pomiarów osiadań, sprawdzeniu stanu użytkowego oraz innych prac z zależności od rodzaju konstrukcji.

Obowiązujące normy prawne

Normy dotyczące kominów żelbetowych i ceramicznych

 • PN-82/B-02000 „Obciążenie budowli . Zasady ustalania wartości” 
 • PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe” 
 • PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologicznie. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.” 
 • PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie.” 
 • PN-84/B-03264 „Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Obliczenia i projektowanie.” 
 • PN-88/B-03004 „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie.” 
 • PN-77/B-02011 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.”
 • PN-74/B-06262 „Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.” 
 • PN-EN 12500:2002 „Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery.” 
 • PN-EN ISO 12944-2:2001 „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk.” 
 • PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.”
 • PN-B-03264:2002. „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie” 
 • PN-EN 1991-1-4:2005: „Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru” 
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 czerwca   2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. z dnia 24 lipca 2003 r.) 
 • Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., z późniejszymi zmianami Art. 61, 62, oraz 64

Instrukcje i artykuły: 

 • Instrukcja ITB nr. 210 „Instrukcja stosowania młotków Schmidta do nieniszczącej kontroli jakości betonu w konstrukcji”  ITB Warszawa 1977.
 • Instrukcja ITB nr. 191 „Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich w budownictwie”  ITB Warszawa 1976.
 • Instrukcja ITB nr. 240  „Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji Żelbetowych i betonowych”  ITB Warszawa 1982.
 • Instrukcja ITB nr. 323  „Ocena stanu technicznego i wzmacnianie kominów  Żelbetowych i murowanych” ITB Warszawa 1993.

Normy dotyczące kominów stalowych​​:

 • PN-82/B-02000÷11, Obciążenia budowli. Zestaw norm.
 • PN-90/B-03200, Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 • PN-93/B-03201, Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie. 
 • PN-80/M-49060, Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania.
 • PN-B-06200:1997. Konstrukcje  stalowe budowlane. Warunki wykonania i  odbioru. Wymagania podstawowe. 
 • Instrukcja ITB nr 368/2001 „Zasady Eksploatacji i Utrzymania Kominów Stalowych” 
 • Instrukcja ITB nr 400/2004 „Zabezpieczenia  przed  korozją  stalowych  konstrukcji  budowlanych  za pomocą powłok malarskich”. 
 • Instrukcja ITB nr 298/1991 „Projektowanie przeciwkorozyjnych zabezpieczeń stalowych kominów ciepłowni”
X